HOTEL MYSTAYS Yokohama Kannai

HOTEL MYSTAYS Yokohama Kannai

Information

Area

Chinatown / Kannai / Yamashita Park

Address

5-67-1 Onoe-cho, Naka-ku, Yokohama

URL

https://www.mystays.com/en-us/hotel-mystays-yokohama-kannai-kanagawa/

Tel

045-227-6701